مینا سبزی

مینا سبزی

 

۱۴۰ در ۲۰۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم/ ۲۰۲۱

 

۱۵۰ در۱۲۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم / ۲۰۲۱

 

۱۵۰ در۱۵۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم / ۲۵ /۲۰۲۱

 

۱۵۰ در۱۲۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم / ۲۰۲۱

 

۷۰ در۱۰۰ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم / ۱۰ /۲۰۲۱