آناهیتا ابوترابی

 

 

۱۶۰ در۱۲۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روى ﺑﻮم/ ۲۰۲۲

 

۱۰۰ در۷۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روى مقوا ایندربرد/ ۲۰۲۲

 

۶۰ در۹۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روى ﻣﻘﻮاى اﯾﻨﺪرﺑﺮد /۲۰۲۲

 

۹۰ در۶۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روى ﻣﻘﻮاى اﯾﻨﺪرﺑﺮد / ۲۰۲۲

 

۴۵ در۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روى ﻣﻘﻮاى اﯾﻨﺪرﺑﺮد / ۲۰۲۲

 

۹۰ در۶۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روى ﻣﻘﻮاى اﯾﻨﺪرﺑﺮد / ۲۰۲۲

 

۱۶۰ در۲۰۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد روى ﺑﻮم / ۲۰۲۲