قصه‌های خیال‌انگیز (نقاشی‌های محمدعلی ترقی‌جاه)

«اﺳﺒﺎن در ﻧﻘﺎﺷﻰ‌ﻫﺎى ﻣﻦ آزاد از زﻣﯿﻦ ﻣﻰ‌ﺗﺎزﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮوس‌ﻫﺎ، ﭘﯿﮑﺮﻫﺎى اﻧﺴﺎن و ﮐﻮه‌ﻫﺎﯾﻢ. اﯾﻦ ﻧﻤﺎدى اﺳﺖ از اﻧﺪﯾﺸﻪ‌ى ﻫﻤﯿﺸﮕﻰ ﻣﻨﺸﺄﺷﺎن، ﺑﻬﺸﺖ، ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ آراﻣﺶ و ﻫﻤﻨﻮاﯾﻰ و ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.»…
اطلاعات بیشتر

ﻣﻦ آﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻧﺪارد (ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﻰ‌ﻫﺎى آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﺑﻮﺗﺮاﺑﻰ)

ﻣﻦ آﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻧﺪارد ﺣﮑﺎﯾﺘﻰ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﮔﺎﻫﻰ ﺗﻼﻟﻮِ ﻗﺮص ﻣﺎه ﮔﺎﻫﻰ ﻇﻠﻤﺖِ ﺷﺐ ﮔﺎﻫﻰ ﺧﺶ ﺧﺶِ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎى ﻫﺮز ﮔﺎﻫﻰ دﺷﺘﻰ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮔﺎﻫﻰ اﺑﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮىِ ﺑﻰ‌ﺑﺎران ﮔﺎﻫﻰ ﻏﺮشِ ﺗﻨﺪر…
اطلاعات بیشتر

با طبیعت آغاز شده‌ام (نمایشگاه نقاشی‌های مرتضی اسدی)

ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه‌ام... ﺑﺎ او زﯾﺴﺘﻪ‌ام ﻧﻘﺎﺷﻰ ﮐﺮده‌ام ﯾﮑﻰ ﺷﺪه‌ام او در ﻣﻦ روﯾﯿﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﯾﮏ درﺧﺘﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن دﻧﯿﺎ... مرتضی اسدی مهرماه ۱۴۰۲   گفتگو…
اطلاعات بیشتر

آنِ بیکران (نمایشگاه نقاشی‌های فیروزه بختیاری)

آنِ ﺑﯿﮑﺮان ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن رﻧﮕﯿﻦ را ﻣﻰ‌ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ. ﻓﯿﺮوزه ﺑﺨﺘﯿﺎرى ﺧﻮد را در ﻣﺠﺎورت اﻣﺮى ﻓﺎﻧﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ‌دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ آنِ ﻓﺎﻧﻰ را در رﻫﺎﺳﺎزى ﺧﻮﯾﺶ…
اطلاعات بیشتر

علی خسروی (رؤیاهای قرنطینه)

علی خسروی با «رویاهای قرنطینه» به گالری سهراب می‌آید. گالری سهراب از روز جمعه ۲۹ اردیبهشت میزبان نمایشگاهی از جدیدترین آثار علی خسروی  با عنوان «رویاهای قرنطینه» می‌باشد. مجموعه‌ای که…
اطلاعات بیشتر

برخاستن (نمایشگاه نقاشی‌های لیلا بانکی)

ﺗﺎرﯾﮑﻰ را در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ‌ﺑﯿﻨﻢ، ﻫﻤﺎن‌ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻮر را ﺗﮑﺎﭘﻮى ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ‌ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮاﺳﺘﻦ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﻰ ﺑﺮاى روﯾﺶ ﺑﺮاى ﻧﻮ ﺷﺪن در اﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﯾﮑﻰ و ﻧﻮر     نمایشگاه
اطلاعات بیشتر

در رزم زنده‌ گی (نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم)

ﺑﻪ رزم ﻓﮑﺮ ﻣﻰ‌ﮐﺮدم... رزﻣﻰ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﺣﻀﻮرى ﭘﺮ رﻧﮓ دارد. ﺳﺨﻨﻰ از ﭘﺎﺑﻠﻮ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ، درﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم: «ﻫﻨﺮ وﺳﯿﻠﻪ‌اى…
اطلاعات بیشتر

نمایشگاه نقاشی‌های آناهیتا ابوترابی

ﻣﻦ آن درﯾﺎى آراﻣﻢ ﮐﻪ در ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻓﺎن‌ﻫﺎﺳﺖ... اﻧﮕﺎر ﻣﻦ زﻧﻰ در ﻗﺎﻟﺐ زﻧﺎﻧﻰ دﯾﮕﺮ ﺷﺪه‌ام. زﻧﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﻏﺪﻏﻪ‌ﻫﺎى زﻧﺎﻧﮕﻰ. ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ دردﻫﺎﯾﻤﺎن، ﺷﺎدى‌ﻫﺎﯾﻤﺎن، ﺧﺸﻢ‌ﻫﺎﯾﻤﺎن، ﻋﺸﻖ‌ﻫﺎﯾﻤﺎن، ﺳﮑﻮﺗﻤﺎن،…
اطلاعات بیشتر

رونمایی کتاب و مروری بر مجموعه آثار استاد «صادق تبریزی»

یکی از کمال‌یافته‌ترین هنرمندان در حالتی که مفاهیم بسیار گرانبهای مربوط به «نشانه‌ها» و «فضاها»ی حروف‌نگاری «کالیگرافیک» سنتی، به شیوه‌ای خلاق با قواعد بنیادین زیبایی‌شناسی پرارزش «دیگری» تلاقی می‌کند- یا…
اطلاعات بیشتر