ﺳﺎزﮔﺎرى ﻣﺘﻀﺎدﻫﺎ (ﭘﺮﯾﺪﺧﺖ ﻣﺸﮏ‌زاد)

سازگاری متضادها تلاطم‌ها و درهم‌تنیدگی‌های روح انسان و جهان پیرامونش، یگانگی درعین تناقض، یکی شدن با آهنگ هستی و مخلوقات غیر از خود. واضح است که زیست و اندیشه من…
اطلاعات بیشتر

ستاره‌ها همچنان می‌درخشند

محمد احصایی/ شهریار احمدی/ پروانه اعتمادی/ ناصر اویسی/ هوشنگ پزشک‌نیا/ صادق تبریزی/ محمدعلی ترقی‌جاه/ رضا درخشانی/ حسینعلی ذابحی/ مجتبی رمزی/ کوروش شیشه‌گران/ گلناز فتحی/ علی گلستانه/ کوروش گلناری/ فریده لاشایی/…
اطلاعات بیشتر

گراند ۲ (طراحی و نقاشی‌های یحیی رویدل)

ﮐﺮﮔﺮدن در آﺳﯿﺎى ﻣﺮﮐﺰى و ﺷﺮﻗﻰ ﻣﻘﺪس و ﺳﻤﺒﻞ ﻗﺪرت، ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ، آزادى و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﺮﮔﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﻰ‌ﺳﺖ ﺷﮑﯿﺒﺎ. ﭘﺮﻓﺴﻮر…
اطلاعات بیشتر

ستاره‌ها می‌درخشند

ﺑﺮﺧﻰ آدم‌ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺘﺎره‌اﻧﺪ؛ درﺧﺸﺎن و اﻟﻬﺎم‌ﺑﺨﺶ. آﺳﻤﺎن ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﻰ اﯾﺮان ﭘﺮ از اﯾﻦ ﺳﺘﺎره‌ﻫﺎﺳﺖ. ﺳﺘﺎره ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻣﻰ‌درﺧﺸﻨﺪ و ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻰ‌ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺳﺘﺎره‌ﻫﺎﯾﻰ روح‌ﻧﻮاز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ روﺷﻨﺎﯾﻰ،…
اطلاعات بیشتر