دیوان یزدان

ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ «روﻻن ﺑﺎرت» ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ، ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ، ﭘﺎپ‌ﮐﻮرن، ﻧﻮﺗﻼ و... اﺳﻄﻮره‌ﻫﺎى اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﺛﺎر ﻣﻦ رواﯾﺖ ﻧﺰاﻋﻰ دروﻧﻰ‌ﺳﺖ در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻓﺮدى و ﺟﻤﻌﻰ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ، ﺑﯿﻦ اﺳﻄﻮره‌ﻫﺎى دﯾﺮوز و…
اطلاعات بیشتر

ستاره‌ها می‌درخشند (سومین نمایشگاه گروهی نقاشان پیشکسوت)

احمد اسفندیاری/ناصر اویسی/ عبدالحمید پازوکی/ صادق تبریزی/ محمدعلی ترقی‌جاه/ بهرام دبیری/ ایران درودی/ حسینعلی ذابحی/ ابواقاسم سعیدی/ مسعود عربشاهی/ محمدهادی فدوی/ مارکو گریگوریان/ حسین محجوبی/ نصرت‌الله مسلمیان/ نیکزاد نجومی  …
اطلاعات بیشتر

مزامیر (فیروزه بختیاری)

آﻧﭽﻪ ﻣﺮا در ﺳﻮداى ﻧﻘﺎﺷﻰ ﭘﯿﺶ ﻣﻰ‌ﺑﺮد ﺗﻌﻤﻖ در ﺧﺼﻠﺖ‌ﻫﺎى ﭘﺎﯾﺪار ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺰاﻣﯿﺮ آﺷﻨﺎى آن را ﺑﺸﻨﻮم. ﭼﮕﺎﻟﻰ و ﮔﺴﺴﺖ ﺑﺎﻏﻰ را درک…
اطلاعات بیشتر

ستاره‌ها می‌درخشند (دومین نمایشگاه گروهی نقاشان پیشکسوت)

ناصر اویسی/ صادق تبریزی/ محمدعلی ترقی جاه/ رضا درخشانی ابوالقاسم سعیدی/ مسعود عربشاهی/ حسین کاظمی پرویز کلانتری/ حسین محجوبی سیراک ملکنیان/ منوچهر نیازی      
اطلاعات بیشتر

رﻧﮓ ﺧﯿﺎل ﺑﺮ رخ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮاب ﺑﻮد

پرده‌ای می‌گذرد، پرده‌‌ای می‌آید: می‌رود نقش پی نقش دگر، رنگ می‌لغزد بر رنگ. سهراب سپهری     ابراهیم فرجی/ پروانه اعتمادی/ ناصر اویسی/ محمدعلی ترقی‌جاه صادق تبریزی/ ابوالقاسم سعیدی/ محمد…
اطلاعات بیشتر

ﺳﺎزﮔﺎرى ﻣﺘﻀﺎدﻫﺎ (ﭘﺮﯾﺪﺧﺖ ﻣﺸﮏ‌زاد)

سازگاری متضادها تلاطم‌ها و درهم‌تنیدگی‌های روح انسان و جهان پیرامونش، یگانگی درعین تناقض، یکی شدن با آهنگ هستی و مخلوقات غیر از خود. واضح است که زیست و اندیشه من…
اطلاعات بیشتر

ستاره‌ها همچنان می‌درخشند

محمد احصایی/ شهریار احمدی/ پروانه اعتمادی/ ناصر اویسی/ هوشنگ پزشک‌نیا/ صادق تبریزی/ محمدعلی ترقی‌جاه/ رضا درخشانی/ حسینعلی ذابحی/ مجتبی رمزی/ کوروش شیشه‌گران/ گلناز فتحی/ علی گلستانه/ کوروش گلناری/ فریده لاشایی/…
اطلاعات بیشتر

گراند ۲ (طراحی و نقاشی‌های یحیی رویدل)

ﮐﺮﮔﺮدن در آﺳﯿﺎى ﻣﺮﮐﺰى و ﺷﺮﻗﻰ ﻣﻘﺪس و ﺳﻤﺒﻞ ﻗﺪرت، ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ، آزادى و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﺮﮔﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﻰ‌ﺳﺖ ﺷﮑﯿﺒﺎ. ﭘﺮﻓﺴﻮر…
اطلاعات بیشتر