بهاره روحبخش

اﻧﺴﺎن… ﻫﻤﻮاره در ﻧﺒﺮدى ﺳﺨﺖ، ﻣﺒﺎرزه ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ

ﺑﻬﺎره روﺣﺒﺨﺶ / ۲۵ در۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ / اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ و ﺧﺎک روى ﻣﻘﻮا/ ۲۰۲۲