حسین کاظمی

ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻇﻤﻰ/ ۶۴ در۵۳ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﭼﻮب/ ۱۹۵۴