رایکا میلانیان

ﻗﺪر ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ. زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻰ ﮔﺬرد

 

راﯾﮑﺎ ﻣﯿﻼﻧﯿﺎن / ۱۰۰در۱۰۰ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم/ ۲۰۲۲

 

راﯾﮑﺎ ﻣﯿﻼﻧﯿﺎن / ۱۲۰ در۱۰۰ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم/ ۲۰۲۲