صادق تبریزی (صورتگر عشاق)

۶۰ در۷۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﺑﻮم

 

 

۴۵ در۳۵ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﺑﻮم

 

 

۵۰ در ۴۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﺑﻮم

 

 

۵۰ در۵۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﺑﻮم

 

 

۵۰ در ۴۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ورق کتاب روی ﺑﻮم

 

 

۳۰ در ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ ﻣﺮﮐﺐ روى ﻣﻘﻮا

 

 

۶۳ در۹۳ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﺑﻮم