یعقوب عمامه پیچ

 

 

 

 

 

باران
۳۰ در ۲۵ سانتی‌متر، ترکیب مواد روی مقوا

 

۳۰ در۲۵ سانتی‌متر، رنگ و روغن روی مقوا