ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﻰ ذاﺑﺤﻰ

ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﻰ ذاﺑﺤﻰ/ رپ ﺧﻮان ﮔﻨﺪه/ ۶۰ در۵۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﺑﻮم

 

 

ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﻰ ذاﺑﺤﻰ/ ﺳﺨﻨﺮان/ ۴۰ در۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﺑﻮم