علی خسروی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۰ در۷۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﺑﻮم /۱۳۹۹

 

۱۰۰ در۷۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم /۱۳۹۹

 

۷۰ در۱۰۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم /۱۴۰۰

 

 

۱۸۰ در۱۸۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ (۲ ﻟﺖ) / رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﺑﻮم /۱۴۰۰

 

۱۰۰ در۱۲۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم /۱۴۰۰

 

۷۰ در۱۰۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم /۱۳۹۹

 

۱۰۰ در۱۲۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم /۱۴۰۱

 

۱۰۰ در۲۰۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﺑﻮم /۱۴۰۱

 

۱۰۰ در۲۰۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﺑﻮم /۱۴۰۱

 

۹۰ در۶۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﺑﻮم /۱۴۰۰

 

۷۰ در۷۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم /۱۳۹۹

 

۱۰۰ در۷۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ رﻧﮓ و روﻏﻦ روى ﺑﻮم /۱۳۹۹

 

۱۰۰ در۷۰ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ/ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روى ﺑﻮم /۱۴۰۰