۵۰ سال نقاشی با بهرام دبیری

در سفر دست‌هایم
بسیار خطوط زیبا کشیدم
به همه موانع گوش سپردم
آنگاه نقشه‌هایم نقش بر آب شد
خطوط و دوایر
تا به یک باره در ژرفایم
بی‌دستاویزی
پارساترین صورت
به نادانستگی برجهید

آنچه مرا بر می‌انگیزد
نه چشم‌اندازهای طبیعت است و نه طبیعت بی‌جان
تنها از طریق اندام انسان است که می‌توانم
احساسات شبه مذهبی‌ام را بیان کنم

 

 

نمایشگاه