نقاشی که شعرهایش را نقاشی می کند ( ناصر اویسی )

عناصر تصویری در آثار ناصر اویسی معدود و ساده هستند. این عناصر شامل پیکر انسان، اسب‌ها و سفال‌های نقاشی‌شده‌ای با الهام از سفالگری ایران باستان می‌شوند. زنان نقاشی‌های او تنها یا در گروه‌های دو یا سه تایی با چشمانی درشت و ابروان پیوسته یادآور پیکرنگاری دربار قاجار هستند.
پیکرهای مرد چوگان‌بازان، عشاق و سوارکاران را در بر می‌گیرد. نقاشی‌های ناصر اویسی پر از عناصر تزیینی الهام‌گرفته شده از بافت‌های باستانی هستند که آرایش هنری دارند و تلفیقی از سنت نگارگری ایرانی و نقاشی مدرن اروپایی را تشکیل می دهند.

دانش‌آموخته نقاشی از ایتالیا
یکی از بنیان‌گذاران مکتب سقاخانه

 

نمایشگاه