از نگاه سخاورز (چهره‌های ادبیات ایران)

محمد تقی بهار ـ ملک الشعرا (۱۲۶۵ ـ ۱۳۳۰)
مهدی اخوان ثالث (۱۳۰۷ ـ ۱۳۶۹)
احمد شاملو (۱۳۰۴ ـ ۱۳۷۹)
سهراب سپهری (۱۳۰۷ ـ ۱۳۵۹)
علی اسفندیاری ـ نیما یوشیج (۱۲۷۶ ـ ۱۳۳۸)
محمدحسین شهریار (۱۲۸۵ ـ ۱۳۶۷)
صادق هدایت (۱۲۸۱ ـ ۱۳۳۰)
جلال آل احمد (۱۳۰۲ ـ ۱۳۴۸)
عارف قزوینی (۱۲۹۵ ـ ۱۳۱۲)
ایرج میرزا (۱۲۵۳ ـ ۱۳۰۴)

 

نمایشگاه