گراند ۲ (طراحی و نقاشی‌های یحیی رویدل)

ﮐﺮﮔﺮدن در آﺳﯿﺎى ﻣﺮﮐﺰى و ﺷﺮﻗﻰ ﻣﻘﺪس و ﺳﻤﺒﻞ ﻗﺪرت، ﺗﻨﻬﺎﯾﻰ، آزادى و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﮐﺮﮔﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﻰ‌ﺳﺖ ﺷﮑﯿﺒﺎ.
ﭘﺮﻓﺴﻮر دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﻰ ﻣﺴﮏ

ﮔﺮاﻧﺪ ۲
اﯾﻦ اﻧﺘﻬﺎى راهِ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻢ داد؟
زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮِ آرزوﻫﺎى ﻧﺸﺪﻧﻰ در ﭘﮋواکِ ﮔﺮه ﺧﻮرده‌ى ﺗﺼﻮﯾﺮِ ﺳﮑﻮت آﮐﻨﺪه از رﺧﻮﺗﻰ رﺳﻮخ ﮐﺮده در ﻏﺮور
ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪنِ ﺷﺎخِ ﺷﮑﺴﺘﻪ‌ى ﮐﺮﮔﺪﻧﻰ رو ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض
آﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻢ داد؟

 

 

نمایشگاه