برخاستن (نمایشگاه نقاشی‌های لیلا بانکی)

ﺗﺎرﯾﮑﻰ را در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ‌ﺑﯿﻨﻢ، ﻫﻤﺎن‌ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻮر را
ﺗﮑﺎﭘﻮى ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ‌ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮاﺳﺘﻦ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﻰ ﺑﺮاى روﯾﺶ
ﺑﺮاى ﻧﻮ ﺷﺪن در اﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﯾﮑﻰ و ﻧﻮر

 

 

نمایشگاه