با طبیعت آغاز شده‌ام (نمایشگاه نقاشی‌های مرتضی اسدی)

ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه‌ام…
ﺑﺎ او زﯾﺴﺘﻪ‌ام
ﻧﻘﺎﺷﻰ ﮐﺮده‌ام
ﯾﮑﻰ ﺷﺪه‌ام
او در ﻣﻦ روﯾﯿﺪ
و اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﯾﮏ درﺧﺘﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن دﻧﯿﺎ…

مرتضی اسدی
مهرماه ۱۴۰۲

 

گفتگو با مرتضی اسدی/ قفس‌ها را می‌شکنم/ پرویز بیاتی

 

نمایشگاه