قصه‌های خیال‌انگیز (نقاشی‌های محمدعلی ترقی‌جاه)

«اﺳﺒﺎن در ﻧﻘﺎﺷﻰ‌ﻫﺎى ﻣﻦ آزاد از زﻣﯿﻦ ﻣﻰ‌ﺗﺎزﻧﺪ،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮوس‌ﻫﺎ، ﭘﯿﮑﺮﻫﺎى اﻧﺴﺎن و ﮐﻮه‌ﻫﺎﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎدى اﺳﺖ از اﻧﺪﯾﺸﻪ‌ى ﻫﻤﯿﺸﮕﻰ ﻣﻨﺸﺄﺷﺎن،
ﺑﻬﺸﺖ، ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ آراﻣﺶ و ﻫﻤﻨﻮاﯾﻰ و ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.»

 

 

نمایشگاه