آینه خویشتن (هادی نیکان)

درون انسان گناهانی هست که وقتی به
تن و جان او چنگ می‌زند درونش را
مانند خروش سیلاب ویران می‌کند.
انسان امروز شاید آگاهانه یا ناآگاهانه
خود را فراتر از آن‌ها بداند، اما وسوسه‌های
گریزناپذیر شیطان همواره در کمین اوست.

به خود آی، بیاندیش و هیچ مگو

 

نمایشگاه