مینا سبزی (آب، باد، خاک و آتش)

بارها با خود مرور می‌کنم چه رابطه‌ای فضای غوطه‌ور در نقاشی‌هایم را با طبیعت پیوند زده؟ بی‌شک پاسخش به کودکی‌ام و نوع نگاهم به طبیعت برمی‌گردد. محصور و غرق در زیبایی‌هایش. من از عناصر طبیعت به شکل ناب و ساده وام می‌گیرم، این مجموعه از نقاشی‌هایم تلاشی است جهت ترکیب و همنشینی عناصر متعدد دیداری همچون خط، سطح، بافت و رنگ و… برای رسیدن به فضا و اتمسفری که در آن طبیعت، نه به عنوان سوژه‌ای بازنمایی شده و ثابت، بلکه با نمایی متغیر و متحرک در چشم و ذهن بیننده استنباط شود.

 

 

 

نمایشگاه