در رزم زنده‌ گی (نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم)

ﺑﻪ رزم ﻓﮑﺮ ﻣﻰ‌ﮐﺮدم…
رزﻣﻰ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﺣﻀﻮرى ﭘﺮ رﻧﮓ دارد.

ﺳﺨﻨﻰ از ﭘﺎﺑﻠﻮ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ، درﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم:
«ﻫﻨﺮ وﺳﯿﻠﻪ‌اى ﺑﺮاى ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ‌ى ﺑﻮرژوا ﻧﯿﺴﺖ. ﺳﻼﺣﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى رزم»

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﯾﮏ رزﻣﻨﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﺳﻼﺣﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى رزم و اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪن. ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺶ رو، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌اى اﺳﺖ از آﺛﺎر ﮔﺮوﻫﻰ زﻧﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺮاﻧﻰ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮ در رزم زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎل‌ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

ﯾﻠﺪا ﺟﻤﺎﻟﻰ

 

لیلا بانکیحوری بنام/ بهار بینش/ سمیه خدائی/ پروانه رزاقی/ پریسا رحمانی/ آمنه رمضانی/ بهاره روحبخش/ مینا سبزی/ شبنم شعبانی/ لیلا شوقی/ مرضیه صالحی/ الهام فاطمی/ رایکا میلانیان/ گلشن یکتائیان