آنِ بیکران (نمایشگاه نقاشی‌های فیروزه بختیاری)

آنِ ﺑﯿﮑﺮان ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن رﻧﮕﯿﻦ را ﻣﻰ‌ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ. ﻓﯿﺮوزه ﺑﺨﺘﯿﺎرى ﺧﻮد را در ﻣﺠﺎورت اﻣﺮى ﻓﺎﻧﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ‌دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ آنِ ﻓﺎﻧﻰ را در رﻫﺎﺳﺎزى ﺧﻮﯾﺶ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻘﺎﺷﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از آداب ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺼﻮﯾﺮى ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ. رﻧﮓ‌ﻫﺎى او ﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﺼﻠﺖ‌ﻫﺎى ﮐﻼﺳﯿﮏ، ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن، در اداى ﻓﺮم ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻠﮑﻪ او ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى اﺑﺮاز ﺳﺎدﮔﻰِ ﻃﺒﯿﻌﺖ رﻧﮓ‌ﻫﺎى‌اش را ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻰ‌رﺳﺎﻧﺪ. و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاط و ﭘﺎﻓﺸﺎرى‌اش در ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﻠﻮصِ رﻧﮓ، در اﻧﺘﺰاﻋﻰ‌ﺳﺎزى ﻓﺮم و ﻓﻀﺎ، او را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﻰ‌ﺳﺎزد.
ﻋﯿﺴﻰ ﺟﺒﺎرى
ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۴۰۲

 

 

 

نمایشگاه