دسته: نمایشگاه

آنِ بیکران (نمایشگاه نقاشی‌های فیروزه بختیاری)

آنِ ﺑﯿﮑﺮان ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن رﻧﮕﯿﻦ را ﻣﻰ‌ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ. ﻓﯿﺮوزه ﺑﺨﺘﯿﺎرى ﺧﻮد را در ﻣﺠﺎورت اﻣﺮى ﻓﺎﻧﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ‌دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ آنِ ﻓﺎﻧﻰ را در رﻫﺎﺳﺎزى ﺧﻮﯾﺶ…
اطلاعات بیشتر

علی خسروی (رؤیاهای قرنطینه)

علی خسروی با «رویاهای قرنطینه» به گالری سهراب می‌آید. گالری سهراب از روز جمعه ۲۹ اردیبهشت میزبان نمایشگاهی از جدیدترین آثار علی خسروی  با عنوان «رویاهای قرنطینه» می‌باشد. مجموعه‌ای که…
اطلاعات بیشتر

برخاستن (نمایشگاه نقاشی‌های لیلا بانکی)

ﺗﺎرﯾﮑﻰ را در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻰ‌ﺑﯿﻨﻢ، ﻫﻤﺎن‌ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻮر را ﺗﮑﺎﭘﻮى ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ‌ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮاﺳﺘﻦ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﻰ ﺑﺮاى روﯾﺶ ﺑﺮاى ﻧﻮ ﺷﺪن در اﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﯾﮑﻰ و ﻧﻮر     نمایشگاه
اطلاعات بیشتر

در رزم زنده‌ گی (نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم)

ﺑﻪ رزم ﻓﮑﺮ ﻣﻰ‌ﮐﺮدم... رزﻣﻰ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ ﺣﻀﻮرى ﭘﺮ رﻧﮓ دارد. ﺳﺨﻨﻰ از ﭘﺎﺑﻠﻮ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ، درﺑﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم: «ﻫﻨﺮ وﺳﯿﻠﻪ‌اى…
اطلاعات بیشتر

نمایشگاه نقاشی‌های آناهیتا ابوترابی

ﻣﻦ آن درﯾﺎى آراﻣﻢ ﮐﻪ در ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻓﺎن‌ﻫﺎﺳﺖ... اﻧﮕﺎر ﻣﻦ زﻧﻰ در ﻗﺎﻟﺐ زﻧﺎﻧﻰ دﯾﮕﺮ ﺷﺪه‌ام. زﻧﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﻏﺪﻏﻪ‌ﻫﺎى زﻧﺎﻧﮕﻰ. ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ دردﻫﺎﯾﻤﺎن، ﺷﺎدى‌ﻫﺎﯾﻤﺎن، ﺧﺸﻢ‌ﻫﺎﯾﻤﺎن، ﻋﺸﻖ‌ﻫﺎﯾﻤﺎن، ﺳﮑﻮﺗﻤﺎن،…
اطلاعات بیشتر

رونمایی کتاب و مروری بر مجموعه آثار استاد «صادق تبریزی»

یکی از کمال‌یافته‌ترین هنرمندان در حالتی که مفاهیم بسیار گرانبهای مربوط به «نشانه‌ها» و «فضاها»ی حروف‌نگاری «کالیگرافیک» سنتی، به شیوه‌ای خلاق با قواعد بنیادین زیبایی‌شناسی پرارزش «دیگری» تلاقی می‌کند- یا…
اطلاعات بیشتر

دیوان یزدان

ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ «روﻻن ﺑﺎرت» ﺳﻮﭘﺮﻣﻦ، ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ، ﭘﺎپ‌ﮐﻮرن، ﻧﻮﺗﻼ و... اﺳﻄﻮره‌ﻫﺎى اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﺛﺎر ﻣﻦ رواﯾﺖ ﻧﺰاﻋﻰ دروﻧﻰ‌ﺳﺖ در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻓﺮدى و ﺟﻤﻌﻰ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ، ﺑﯿﻦ اﺳﻄﻮره‌ﻫﺎى دﯾﺮوز و…
اطلاعات بیشتر

ستاره‌ها می‌درخشند (سومین نمایشگاه گروهی نقاشان پیشکسوت)

احمد اسفندیاری/ناصر اویسی/ عبدالحمید پازوکی/ صادق تبریزی/ محمدعلی ترقی‌جاه/ بهرام دبیری/ ایران درودی/ حسینعلی ذابحی/ ابواقاسم سعیدی/ مسعود عربشاهی/ محمدهادی فدوی/ مارکو گریگوریان/ حسین محجوبی/ نصرت‌الله مسلمیان/ نیکزاد نجومی  …
اطلاعات بیشتر

مزامیر (فیروزه بختیاری)

آﻧﭽﻪ ﻣﺮا در ﺳﻮداى ﻧﻘﺎﺷﻰ ﭘﯿﺶ ﻣﻰ‌ﺑﺮد ﺗﻌﻤﻖ در ﺧﺼﻠﺖ‌ﻫﺎى ﭘﺎﯾﺪار ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺰاﻣﯿﺮ آﺷﻨﺎى آن را ﺑﺸﻨﻮم. ﭼﮕﺎﻟﻰ و ﮔﺴﺴﺖ ﺑﺎﻏﻰ را درک…
اطلاعات بیشتر

ستاره‌ها می‌درخشند (دومین نمایشگاه گروهی نقاشان پیشکسوت)

ناصر اویسی/ صادق تبریزی/ محمدعلی ترقی جاه/ رضا درخشانی ابوالقاسم سعیدی/ مسعود عربشاهی/ حسین کاظمی پرویز کلانتری/ حسین محجوبی سیراک ملکنیان/ منوچهر نیازی      
اطلاعات بیشتر